Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Dagelijks

Gebouwen

Het Marnix College is gevestigd in twee gebouwen die tegenover elkaar liggen. De klassen 1 en 2 hebben les in het Marnix College junior (Prins Bernhardlaan 25). Bij dat gebouw liggen ook de gymnastieklokalen en het sportveld. De 3e en hogere klassen hebben les in het Marnix College (Prins Bernhardlaan 30).

Fietsenstalling en garderobe

De leerlingen van het Marnix College junior stallen hun fietsen in de aparte fietsenstalling naast het sportveld achter het Juniorgebouw . Voor de leerlingen van het hoofdgebouw is er een fietsenstalling op het plein achter de school. Het is belangrijk dat je jouw fiets op slot zet. Het is verstandig je naam te zetten in jassen, gymkleding en andere spullen. Laat in de garderobe niets waardevols in je jaszakken zitten! De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of verdwijning van bezittingen van leerlingen.

 

Kluisjes

Voor het opbergen van gymkleding, helm en andere zaken zijn er in beide gebouwen kluisjes voor alle leerlingen.


Benodigdheden

Wij gaan er van uit dat iedere leerling een stevige tas of rugzak heeft en natuurlijk alles wat nodig is om de lessen te kunnen volgen, zoals een pen, een potlood, een agenda en een aantal schriften.

Leerlingenpasje

Iedere leerling krijgt in het begin van het schooljaar een schoolpasje. Dit pasje is nodig om schoolfeesten te kunnen bezoeken en om boeken te kunnen lenen uit de schoolbibliotheek. Een leerling moet op school het pasje van het lopende schooljaar altijd bij zich te hebben.


Lesuitval

Wanneer een les komt te vervallen, wordt dit door of bij de conciërge bekend gemaakt. Voor de klassen 1 en 2 wordt eerst geprobeerd door een roosterwijziging tussenuren op te vullen.
Voor het eerste uur van de lesdag van de klassen 1 en 2 proberen we dan een invaller te vinden. Soms lukt dat niet en vervalt het eerste lesuur. In dat geval wordt een telefoonketen in werking gezet en krijgt een leerling van te voren telefonisch bericht. Resterende tussenuren worden in klas 1 en 2 waargenomen door een vervangende docent.
In weken waarin grote aantallen leerlingen werkweken, schoolexamens en/of excursies hebben, kan voor de overige leerlingen een aangepast rooster worden gemaakt.


Absenties

Iedere leerling, hoe oud hij ook is, is natuurlijk verplicht de lessen volgens het lesrooster te volgen. Als een leerlingen er niet is, wordt dat per lesuur geregistreerd.


Ziek?

Als een leerling ziek is of bijvoorbeeld naar de dokter moet, bellen de ouders vooraf de school om de leerling afwezig te melden. Voor de leerlingen in de klassen drie en hoger bellen zij naar het Marnix College: 0318 - 650035. Voor leerlingen in de leerjaren 1 en 2 bellen zij het Marnix College junior: 0318 - 655045. Dit kan vanaf 07.30 uur, maar dient in ieder geval te gebeuren voor het eerste lesuur van de leerling.
De ouders melden de medewerker van de absentenadministratie of zij verwachten dat de leerling één, twee of maximaal drie aaneengesloten dagen ziek zal zijn. Is de leerling langer ziek dan drie dagen, dan bellen zij de vierde dag opnieuw. Bij langdurige ziekte wordt een duidelijke afspraak over de verdere meldingen gemaakt.
Na telefonische melding hoeft de leerling bij terugkeer naar school geen briefje meer mee in te leveren. Als een leerling afwezig is zonder absentiemelding, dan worden de ouders dezelfde dag gebeld door de school.

 

Toets inhalen

Leerlingen die een toets gemist hebben maken in overleg met de docent een inhaalafspraak. Samen wordt het formulier 'inhaalrepetitie' ingevuld en ondertekend door de leerling. Wanneer de leerling wel heeft getekend en niet is verschenen onderzoekt de afdelingsleider wat hiervan de reden is geweest. Afwezigheid zonder geldige reden resulteert in een 1,0. De afdelingsleider beslist.

Leerlingen uit klas 1 en 2 kunnen gebruikmaken van het inhaalmoment op donderdagmiddag van 15.15 - 16.05 in lokaal J011
Leerlingen uit klas 3 en hoger kunnen gebruikmaken van de inhaalmomenten op dinsdag (14.30 - 15.20) in de studiezaal of op donderdag (16.00 - 16.50) in lokaal 125


Rapporten

Ouders kunnen de prestaties van hun kind op ieder gewenst moment op de voet volgen in het schooladministratieprogramma Magister. Alleen kort voor de zomervakantie in juli wordt een papieren (eind-)rapport uitgereikt.. 


Ouderavonden

In de eerste helft van het schooljaar nodigen de klassenmentoren van alle klassen de ouders uit voor een gesprek. De ouders van de leerlingen in de 2e fase worden jaarlijks twee keer door de klassenmentor uitgenodigd. Bij de rapporten van december en maart wordt een formulier per e-mail aan de ouders verzonden waarop zij kunnen aangeven, welke docenten zij willen spreken tijdens de ouderavonden. In de klassen 1 t/m 4 worden in de loop van het schooljaar ouderavonden georganiseerd over algemene onderwerpen of over de keuze van het vakkenpakket.


Verlof buiten schoolvakanties

Een verzoek om vakantieverlof (buiten de schoolvakanties om) moet minimaal acht weken van tevoren schriftelijk bij de afdelingsleider worden ingediend en kan slechts worden ingewilligd, indien het gaat om een verlofaanvraag voor maximaal 10 schooldagen. Het verlof kan alleen worden verleend wanneer de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties is verkrijgbaar op de website van de gemeente.

Als ouders bezwaar hebben tegen een eventuele afwijzende beslissing van de school, kunnen zij in beroep gaan bij de rector. Wanneer zich gewichtige (familie) omstandigheden voordoen, kan de school verlof verlenen. Het verdient aanbeveling in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de afdelingsleider.